THẤU CHI DÒNG TIỀN, THẤU CHI DỰA TRÊN TSBĐ

Là giải pháp tài chính bổ sung vốn lưu động thường xuyên phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng theo phương thức khách hàng chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán của khách hàng.

Đặc điểm nổi bật
  • Giá trị cho vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn trường hợp khách hàng có TSBĐ hoặc tối đa 5 tỷ VND trường hợp khách hàng không có TSBĐ

  • Phương thức sử dụng thấu chi: Rất thuận tiện, khách hàng có thể rút thấu chi ngay khi cần thông qua các kênh như chuyển khoản tại quầy, qua internet banking, App Mobile, thẻ...

  • Phương thức trả nợ gốc: Hàng ngày/hàng tháng hoặc hàng quý phù hợp nhu cầu từng khách hàng

Tài sản bảo đảm đa dạng
  • Giấy tờ có giá, Bất động sản, phương tiện vận tải, hàng hóa/Quyền đòi nợ...

  • Không có TSBĐ (đối với thấu chi dòng tiền)