TÀI TRỢ DỰ ÁN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Tài trợ vốn vay trung dài hạn của doanh nghiệp để đầu tư tài sản cố định và đầu tư dự án đáp ứng nhu cầu phát triển mới, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mua sắm thay thế các tài sản cố định.

Đặc điểm nổi bật
  • Tỷ lệ tài trợ: tối đa 80% giá trị đầu tư của dự án, giá trị tài sản cố định

  • Thời gian tài trợ: tối đa không vượt quá thời gian khấu hao của tài sản/thời gian hoạt động của dự án

  • Thời gian ân hạn: Có thể ân hạn nợ gốc và/hoặc nợ lãi tùy theo kết quả thẩm định dòng tiền của dự án