SẢN PHẨM TÀI TRỢ NGÀNH ĐIỀU

Sản phẩm tài trợ vốn lưu động dành cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điều

Đặc điểm nổi bật
  • Tỷ lệ tài trợ tối đa 80% nhu cầu vốn

  • TSBĐ: hàng hóa là điều thô/điều nhân đáp ứng điều kiện MB

  • Phương thức tài trợ đa dạng: cho vay, tài trợ trước giao hàng thế chấp LC, chiết khấu BCT xuất khẩu...

  • Hồ sơ, thủ tục đơn giản, đảm bảo tiến độ của KH.